International Day of the World’s Indigenous Peoples

According to the UN, indigenous peoples are among the most disadvantaged and vulnerable groups in the world. There are an estimated 370 million people who call themselves indigenous worldwide. Although they make up less than 5 percent of the world’s population, they are among the 15 percent of the poorest.

Their cultural diversity is great. Together, indigenous peoples speak an overwhelming majority of the world’s estimated 7,000 languages and represent 5,000 different cultures. This linguistic treasure is threatened as many languages are no longer spoken and thus disappear.

In 1995, the United Nations declared the 9th August the Day of Indigenous Peoples. This year Unesco is dedicating the Year to the Indigenous Languages. The goal is to preserve, revive and promote indigenous languages. Today is all about this.

We at Mama Tierra promote the cultural diversity of the Wayuu and also learn their language. Learn an indigenous language and contribute to the cultural heritage of our world.

In this video, you can hear Cristina speaking in Wayuunaiki. Wayuunaiki belongs to the Awarak language family, which originated in the Amazon basin.

 

Below is the translation of our mission in Wayuunaiki, the language of the Wayuu people.

Tü Eiikaa Mma, akumajuushi süpüla a’yataajirawaa süchiiruwa akaaliijaa na wayuujiraakana, a’laülaasü atumaa sünain shi’yataain,nnojotsü achajaain washiraa sulu’ujee tia, Kolompiaje’ewalü/ Wenesuweelaje’ewalü jee Suwiisaje’ewalü jee katatüsü tü kasa saainjainkalü no’ulia na a’yataashiikana sulu’u, shiaka kachiiruwain na’yataain tü akaaliijirawaakaa jee kasa supushuwa’a. naya sa’akülaaka ma’in amaa na jieyuu wayuujiraakana, aka nayain laülaayuuin atumaa sulu’u epiyaapüleekalüirua. Na jieyuukana naya a’yataaka nale’eru’umüin napüshi, nepijain na tepichikana, jülujaka aa’in nakuwa’ipa, aisü napüla tü kasa eekalü sulu’u noumain. Müleka nakaaliijünüle na jieyuu wayuujiraakana, kaaliijeerü noumain jee nepiapüle supushuwa’a. Eiikaa Mma oonoosü sümaa tü anaataakaa kasa namüin na kepiajiraashiikana, shiaja’a anaataa akuwaipaa sulu’ujee akaalijünaa wattajee süpüla ekirajünaa, aapünaa amüin atijalaa shiirulaaiwa a’yatawaa namüin, sükajee tia anainjanü na müliakanü ma’in. na a’yataakanü sulu’u Eiikaa Mma ai apülanü na na’yataakana amaa mushi aka napüshi natuma, Eiikaa Mma katchinsü süchiirua antaa sünain aapaa anaa waneepia, shia jülüjaka naain sükalu’u ka’i tü keireekaa naa’in jee nachajaakalü na wayuujiraakana. Tü achajaanakaa sutuma Eikaa Mma: a) Tü a’laulawaakalü soo’u nakuwa’ipa: e’raajiraa a’yatawaa natuma wayuujiraakana süpüla ayatüinjatüin waneepia atumaa kasa süpüla katüinjatüin no’u b) Ekirajaawaa: koo’omüinjeesü atumaa atijaa namüin na jieyuukana jee nachonyuu. c) Mmapa’akalü: Aimajüneesü mmapa’akalü sulu’u noumain wayuujiraakana d) Sujutu wayuu: aküjaa süchiki majutüin nakuwa’ipa wayuujiraakana atumaa, a’akülaana amaalü jieyuu. e) Akuwaipaa: e’raajiraa nakuwa’ipa na wayuujiraakana f) Akaaliijaa wayuu: eere jouluin ma’in müliaa eejeerü atumaa kaaliiwaa. Jee müsüja’a, saainraain supushuwa’a tü a’yatwaa kapülakaa naya.

error: Content is protected !!